Zakres usług

Windykacja należności

W tym zakresie Kancelaria prowadzi szeroko rozumiane postępowania zmierzające do odzyskania należności dla naszych Klientów od ich dłużników, w tym:

 • świadczy usługi w zakresie windykacji polubownej (przedsądowej), w toku której dąży do dobrowolnej zapłaty przez dłużnika przed wszczęciem procesu,
 • zapewnia pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej (sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu, przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku, wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej)
 • Odszkodowania

  Kancelaria pomaga uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowania związane z:

  • wypadkami komunikacyjnymi
  • wypadkami przy pracy
  • błędami lekarskimi
  • szkodami wynikłymi z czynów niedozwolonych
  • szkodami wynikłymi z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów

  Prawo rodzinne

  Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie prawa rodzinnego i zapewnia pomoc prawną przy regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych, w tym m.in. sprawy dotyczące:

  • rozwodu
  • podziału majątku małżeńskiego
  • separacji
  • dochodzenia i egzekucji alimentów
  • władzy rodzicielskiej
  • ustalenia i zaprzeczenia pochodzenia dziecka
  • kontaktów z dzieckiem
  • ubezwłasnowolnienia
  • przysposobienia

  Prawo spadkowe

  Kancelaria prowadzi m.in. następujące sprawy z zakresu prawa spadkowego:

  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • o zachowek
  • o dział spadku
  • o zabezpieczenie spadku
  • o uznanie za niegodnego dziedziczenia

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących zakresach:

  • doradztwo pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz regulaminów i innych wewnętrznych przepisów prawa pracy
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych dotyczących stosunków pracy, zakazów konkurencji, mobbingu
  • udzielanie porad i reprezentowanie Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych (o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS)

  Prawo nieruchomości

  W ramach działalności Kancelaria udziela kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym oferuje następujące usługi:

  • pomoc przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami
  • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, użytkowania
  • badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości
  • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenia nieruchomości

  Obsługa bieżącej działalności

  Kancelaria w ramach swojej działalności oferuje następujące usługi:

  • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego i handlowego
  • doradztwo w zakresie prawa pracy
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
  • przygotowywanie i opiniowanie umów i regulaminów
  • dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
  • udział w negocjacjach

© 2016 Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Bazeli-Janczak. All Rights Reserved | Realizacja Soft-PC