E-porady

Porady prawne przez Internet oferowane Klientom Kancelarii pozwalają w krótkim czasie otrzymać szczegółowe wyjaśnienie interesującego Państwa zagadnienia prawnego. Zapraszamy do skorzystania z E-porady.Formularz kontaktowy

Jak skorzystać z E-porady ?


W celu skorzystania z e-porady należy przesłać zapytanie na udostępnionym przez Kancelarię formularzu kontaktowym opisując wszystkie istotne okoliczności faktyczne danej sprawy. Należy wypełnić wszystkie pola formularza. W celu prawidłowego wykonania zlecenia Kancelaria może zwrócić się do Klienta o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Na wskazany w formularzu adres e-mail przesyłana będzie cała korespondencja.

Po otrzymaniu zapytania, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych, Kancelaria prześle na podany w formularzu adres e-mail lub powiadomi telefonicznie Klienta o wysokości wynagrodzenia i przewidywanym czasie udzielenia odpowiedzi albo poinformuje, że nie podejmie się wykonania tego zlecenia.

Skierowanie na adres Kancelarii zapytania prawnego jest bezpłatne i nie zobowiązuje Klienta do zlecenia usługi.

Wynagrodzenie należne Kancelarii za wykonanie usługi prawnej jest płatne przez Klienta z góry przelewem na rachunek bankowy Kancelarii o nr: 66 1050 1735 1000 0092 1494 2659.

Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, Kancelaria przystępuje do realizacji zlecenia. W ustalonym wcześniej terminie na adres e-mail wskazany w formularzu zostanie wysłana wyczerpująca porada prawna. Jeśli z przedstawionych przez Klienta informacji będzie wynikało, że udzielenie rzetelnej odpowiedzi za pośrednictwem e-porady jest niewystarczające, Kancelaria poinformuje o tym Klienta i umożliwi podjęcie decyzji o współpracy z Kancelarią w innej formie. W razie konieczności przedłożenia przez Klienta dodatkowych informacji lub dokumentów, termin wykonana usługi ulega wstrzymaniu do czasu udzielenia tych niezbędnych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta bądź nieprawidłowo sformułowanego pytania lub zagadnienia prawnego.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest radca prawny Beata Bazela-Janczak, ul. Armii Krajowej 20/11, 62-700 Turek ; email : bbazelajanczak@gmail.com

2. Przetwarzanie danych osobowych klientów wynika z wymogów ustawowych i umownych.

3. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy.

4. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania. Swoje żądania w tym zakresie klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.

5. W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

6. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych

© 2016 Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Bazeli-Janczak. All Rights Reserved | Realizacja Soft-PC